5 nakazów nowej ustawy konsumenckiej, które musisz znać

Obecnie obowiązująca ustawa o prawach konsumenta liczy sobie aż 22 strony. Każda jej zmiana wiąże się z koniecznością dostosowania regulaminu do nowych uwarunkowań, o których powinien pamiętać każdy sprzedawca.  W tym artykule, w krótki sposób wyjaśniamy o co chodzi w nowej ustawie konsumenckiej i jakie są jej najważniejsze punkty.

 

1. Poinformuj kupującego jakie są łączne koszty transakcji

Jeżeli umowę zawarto na odległość, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować klietna aż o 21 różnych kwestiach. Najważniejszą z nich wydaje się łączna cena (wraz z podatkami). Ponadto, gdy umowa została zawarta na czas nieoznaczony lub obejmuje prenumeratę, przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść.

2. Przedstaw się swoim klientom

Ponieważ najprostsze rzeczy są często pomijane, warto też dodać, że przedsiębiorca powinien się przedstawić, podając swoje dane identyfikujące (nazwa firmy, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numer telefonu przedsiębiorstwa).

3. Poinformuj, jakie są warunki wypowiedzenia umowy i jej innych warunkach

Należy też wyraźnie wskazać czas trwania umowy. Gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, konsument musi zostać poinformowany, o tym jak należy taką umowę wypowiedzieć. Inne wymagane informacje dotyczą m.in. gwarancji, kosztów zwrotu zakupionych rzeczy czy kodeksu dobrych praktyk.

Właścicieli sklepów zainteresuje też na pewno fakt, że jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, musi to być oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub innego równoważnego, jednoznacznego sformułowania).

4. Zwrot towaru

Ustawodawca przewidział też nieco dłuższy czas na zwrot towaru, który wynosi obecnie 14 dni. Haczyk polega jednak na tym, że jeżeli nie poinformowano konsumenta o tym terminie, okres na zwrot towaru wydłuża się aż do 12 miesięcy. Ustawa przewiduje jednak możliwość zamówienia usług bez prawa do odstąpienia od umowy (np. gdy zamawiamy filmy poprzez usługę VOD). Mówi się wówczas o “spełnieniu świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”. Jeżeli od umowy nie można odstąpić (np. gdy sprzedajemy rzeczy, które ulegająszybkiemu zepsuciu) przedsiębiorca musi poinformować konumenta o tym fakcie.

5. Umowy (nie całkiem) przez telefon

Inną nowość stanowi zapis, zgodnie z którym oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (np. poprzez e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Oznacza to, że nie można już zawrzeć umowy wyłącznie przez telefon. Każde zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone na papierze lub papierze elektronicznym.

 

Pamiętaj sprzedawco, aby informować swoich klientów o szczególikach, potwierdzać otrzymane od nich informacje i dbać o ich jak najwyższą satysfakcję od strony formalnej.

pluswerk